الفبای انگلیسی از دید google earth

google earth به كمك سرویس ماهواره ای عظیم خود الفبای خود را ساخته است!

یک طراح گرافیست به نام Rhett Dashwood اشکال طبیعی و ساختمانهایی را از تصاویر ماهواره ای استخراج کرده است که به 26 حرف الفبای انگلیسی شباهت دارند.

این گرافیست 32 ساله استرالیایی مدت 6 ماه روی این پروژه كار كرده است وهفته گذشته آخرین حرف كه حرف K بود را پیدا كرده است .

بیا تو بندر