تصویر یك زن مرد نما !


این آقا كه پشت فرمان اتومبیل نشسته، یك خانم است. یك خانم اهل عربستان سعودی كه زنان در آن كشور عشق عجیبی به رانندگی دارند، ولی قوانین چنین اجازه یی به آنها نمی دهد.

این خانم آقا نما كه عكس و گزارش مربوط به او در شماره دیروز نیویورك تایمز به چاپ رسیده در صحنه یك سریال تلویزیونی مشغول رانندگی است كه در آن آقای كارگردان علاقه عاشقانه زنان عربستان را به رانندگی به تصویر كشیده است.

شاید با دیدن این سریال مسوولان بلندپایه سعودی به رحم آیند و بخشی از حقوق اجتماعی زنان را به آنان بازگردانند.البته این را هم بگوییم كه مردان عربستان مدعی اند زنان این كشور از بسیاری از آزادی های مدنی برخوردارند و...