در باره ی انسان

خط های روی زبان هر انسان با انسان دیگر فرق می کند؛مانند خط های دور انگشتش.

انسان تنا جانداری است که به پشت می خوابد.

عطسه کردن با چشمان باز غیر ممکن است.

چشم های ما از زمان تولد به بعد دیگر رشد نمی کند ؛درحالی که بینی وگوش های ما تا آخر عمر به رشدشان ادا مه می دهند.

در بدن یک انسان97 هزار کیلومتر رگ وجود دارد

در بدن ما هر ثانیه 15 ملیون سلول خونی تولید می شود وهمین مقدار نابود می شود.

در بدن یک انسان بزرگ سال 206 قطعه استخوان  وجود دارد درحالی که در بدن کودکان 300 قطعه وجود دارد(هنگام رشد بعضی از قطعات با هم یکی می شوند.

کوچکترین استوخوان بدن استخوان رکابی گوش است که عرض آن تنها 3 میلیمتر است.

رشد مو ی سر در هر سال حدود12/5 سانتی متر است.
...... 
بقیه در ادامه مطلب

هر فرد به طور میانگین 4 ملیون 200 هزار بار  در سال پلک می زند یعنی هر روز 11 هزار و 500 بار.


بدن انسان 640ماهیچه دارد که جمعاً نصف وزن بدن را تشکیل می دهد.

80 درصد مغرز انسان را آب گرفته است .

درباره ی حیوانات

مرغ مگس خوار تنها پرنده ای است که می تواند به عقب پرواز کند در عوض نمی تواند را برود.

خون خرچنگ ها آبی است.

عمر مگس ها 2هفته است.

فیل هال هر روز 2ساعت می خوابند

چشم یک شتر مرغ از مغزش بزرگتر است.

مورچه ها نمی خوابند.

 ستاره ی دریایی مغز ندارد.

یک پشه 47 دندان دارد.

قلب می گو ها در سرشان قرار دارد.

 زرافه نمی تواند سرفه کن.

دندان های کوسه دقیقا به محکمی فولاد است.