بر طبق یك اصل قدیمی اگر با یك لر دعوا كردی و دیدی لر فرار كرد تو هم فرار كن چون رفته سنگ بیاره !

پاینده ایران در این وانفسای هجوم و حیله و نیرنگ آنچه جایش خالیست آموزش و پرورش ملی است تا به کودک امروز و جوان فردا بیاموزدکه در کجای تاریخ ایستاده است....ما که جوشن پولادین اندیشه پان ایرانیسم بر تن داریم سربلند از توفان حوادث بدر خواهیم آمد وای به آنان که نمی داند کیستند و از کجا امده اند و رسالت تاریخی شان چیست... آیا کسی که به نام دکتر شریعتی می شناسیم همانی است که به ما شناسانده اند؟چرا همواره محسور منبری های کراواتی و یا عمامه ای میشویم