چند تا اسم زیبای دخترونه:
 
 ۱- ستاره: شبا میاد بیرون ؛
 به همه چشمک میزنه!!
 
 ۲- سحر: دم صبح میاد ؛
 معلوم نیست شب قبل کجا بوده !!
 
 ۳- سایه: همیشه زیر پاته ؛
 خیابون و خونه واسش فرقی نداره
 
 ۴- هدیه: به همه میده ،
 اگه نگیریش از دستت رفته!!
 
 ۵- راضیه: نیازی به توضیح نداره!
 
 ۶- آرزو: همه می کنن
 
 ۷- سیما: تا لختش نکنی کاری بهت نداره!
 
 ۸- مینا : باید باهاش ور بری تا خنثاش کنی!
 
 ۹- عسل: همه می خوان بخورنش!
 
 ۱۰- بهار: تا میاد همه مست می شن!
 
 ۱۱- باران: تا میاد خیست می کنه!
 
 ۱۲- مژده : هرجا نگاه کنی
 می بینی افتتاحش کردن!!
 
 ۱۳- ندا : تا میده باید بگیریش!
 
 ۱۴- دریا: تا ازش چیزی بخوای
 صداشو بلند می کنه !