فیلم سیاحت غرب (2)

سرگذشت ارواح پس از مرگ. اقتباس از كتاب سیاحت غرب آقا نجفی قوچانی .

* تمامی حقوق این اثر مربوط به موسسه پژوهشی فرهنگی اشراق بابل می باشد.

 

قسمت اول ..... قسمت دوم ..... قسمت سوم

 

www.yasinmedia.com