شمنان ها (ساحران) عقیده دارند که دنیا به طور مستقیم با ما ارتباط ندارد بلکه تفسیر آن بین ما و دنیا قرار گرفته است به بیانی دقیق تر ما همیشه یک قدم عقب هستیم و تجربه ی دنیای ما تجدید خاطره ی این تجربه هاست ما همیشه لحظه ای را به خاطر می آوریم که اتفاق افتاده و گذشته است٫ ما به خاطر می آوریم ٫ به خاطر می آوریم ٫به خاطر می آوریم