شمنان مشاهده ی جهان بدون واسطه را دیدنمی نامند وقتی کسی می بیند با قضایای زیر آشنا می شود که بر گرفته از کتاب قدرت سکوت)

کیهان متشکل از مجموعه بی پایانی از میدانهای انرژی است که همانند رشته های نورند

این میدان های انرژی که فیوضات عقاب نام دارد از منبعی متناسب و تصورناپذیر متشعشع می شود که به استعاره عقاب نام دارد