شمنان عقیده دارند که وقتی انسان می بینیم پی می بریم که انسانها نیز متشکل از تعداد بی پایانی از همان میدانهای انرژی رشته گونه اند که جهان را می سازد .

فیوضات عقاب توده ی روکش شده ای را شکل می دهد که همچون گوی درخشانی متجلی می شود. این گوی درخشان به اندازه ی جسم شخص با دستهایی در گشوده می باشد مانند تخم مرغ درخشان و غول پیکری است .
نقطه ی بسیار درخشانی که بر سطح گوی جای دارد تنها گروه بسیار کوچکی از میدان های انرژی درون این گوی فروزان را روشن می کند .
به محض آن که میدانهای انرژی در این گروه کوچک نقطه ی درخشان را احاطه کرد و نوار خود را به میدانهای انرژی مشابه در خارج از گوی تاباند٫ درک و مشاهده روی می دهد . چون تنها آن میدانهای درک پذیرند که نقطه ی درخشان آنان را روشن می کند ٫ این نقطه را محلی که ادراک انباشته شده و به یکدیگر می پیوندد یا به طور خلاصه پیونگاه می نامند.