"تنها راه نجات این است که در عمل  مثل یک سالک و مبارز مقاوم باشیم . بقیه بخودی خود درست  می شود "