"ساحران دیوانه اند زیرا می خواهند چیزی را وصف کنند که وصف کردنش غیر ممکن است"