طبق گفته دون خوان پایه و اساس وجودمان  بر گفتگوی درونی ما استوار است .

دنیا اینطور و آنطور خلق شده است ٬ تنها برای اینکه ما با خود راجع به هستی آن اینطور یا آنطور فکر می کنیم و حرف می زنیم.

دون خوان می گوید که پس از اینکه یک سالک یاد گرفت چگونه مناظره ی درونی خود را متوقف کند ٬ راه عالم ساحری بر وی باز می شود

تولتک ها چند روش را برای متوقف کردن گفتگوی درونی پیشنهاد می کنند:

تنفس با شکم

تنسگریتی

درست راه رفتن یا بسط تصویر

گوش دادن به صداهای جهان

همچنین برای متوقف کردن دنیا باید به نقطه ی گسست رسید