TeKnowMagic Checkers : یک بازی رایگان دیگر برای پکت پی سی داران! حجمش هم کم است. بازی هم از این مدل بازی های فکری است.