چگونه هر کاری را با اسکنرتان انجام دهید؟ در این کتاب با ارزش ضمن آشنایی با مفاهیم اساسی و کلیدی همچون هافتن رزولوشن گری و ... ...به زبان ساده نحوه استفاده بهینه از این سخت افزار و انواع آن آموزش داده می شود

How to Do Everything with Your Scanner (2nd Edition)